Hanteringstips (PK.C)

Första avsnittet  Föregående avsnitt  Nästa avsnitt   Skriv ut avsnittet

PK.C        HANTERINGSTIPS

 

Innehåll:

 

PK.C1Kostpriskalkylering
PK.C1.1 Allmänt om kostpriskalkylering
PK.C1.2 Betydelsen av koden egentillverkat
PK.C1.3 Materialpålägg
PK.C1.4 Grundvärdepålägg
PK.C1.5 Inköpskostnader
PK.C1.6 Riktpris och inköpspris
PK.C1.7 Kostpris för en köpartikel
PK.C1.8 Materialkostnad för en egentillverkad artikel
PK.C1.9 Förädlingsvärde för en egentillverkad artikel
PK.C1.10 Kostpris för en egentillverkad artikel
PK.C1.11 Snittpris

 

PK.C2Olika försäljningspriser
PK.C2.1 Försäljningspriser och bruttopris
PK.C2.2 Prismatris
PK.C2.3 Ställpris

 

PK.C3        Försäljningspriskalkylering

PK.C3.1 Bruttomarginal
PK.C3.2 Pålägg
PK.C3.3 Rabattutrymme
PK.C3.4 Avrundningstabell
PK.C3.5 Kalkylmetoder
PK.C3.6 Kalkyltabell
PK.C3.7 Kalkylmarginal
PK.C3.8 Framtida prisändringar och kampanjpriser
PK.C3.9 Automatiska kalkyleringsprogram
       P.C3.9.1 Om försäljningspriser ska ändras med ett visst kron- eller procenttal
       PK.C3.9.2 Om priser ska justeras för valutakursförändringar
       PK.C3.9.3 Om nya inköpspriser erhållits för vissa inköpta
                     artiklar som ingår i strukturer och detta ska slå
                     igenom på försäljningspriserna
       PK.C3.9.4 Om nytt löneavtal medfört högre ackordspriser och detta ska leda till nya försäljningspriser

 

PK.C4Omräkning av försäljningspriser

 

 

PK.C1        Kostpriskalkylering

 

PK.C1.1        Allmänt om kostpriskalkylering

 

Infoflex-systemet innehåller funktioner för kalkylering av kost­priser. Dessa funktioner finns framför allt i modulen PK, priskalkyl, men beräkningar görs även helt eller delvis i modulerna LA, MP och PS.

 

Kostpriset, K, är summan av två huvuddelar:

 

MK        =        Materialkostnad    

FV        =        Förädlingsvärde

 

På såväl materialkostnad som förädlingsvärde kan läggas ett grundvärdepålägg. Detta redovisas separat för omfrågad artikel, men ingår i kostpriset för ingående artiklar om struktur finns.

 

En eller flera av huvuddelarna kan utelämnas.

 

Kostpriset motsvarar vad som i andra sammanhang benämns självkostnad, standard­pris, tillverkningspris eller verkstadsnetto.

 

Kostprisberäkningar görs för inköpsartiklar vid registrering av artiklar i funktion LA11, vid registrering av inköpspriser i LA141, vid inläsning av inköpskostnader i LA144, vid inläsning av priser i PI3 och PI4, och i andra program som även räknar om egen­tillverkade artiklar - se nästa stycke.

 

Som underlag för kostpriskalkyler kan ackordspriser räknas om i funktion PK51 och kompletta förädlingsvärden i funktion PK52.

 

 

PK.C1.2        Betydelsen av koden egentillverkat

 

På artikeln finns ett fält som anger om en artikel ska anses egentillverkad eller inte.

 

Eftersom en viss artikel ibland kan köpas in utifrån och ibland egen­tillverkas  beroende av beläggningsläget i verkstaden  kan uppgifter finnas registrerade såväl för inköpspris som för ingående operationer vid egen tillverkning. I detta fall väljer systemet beräkningssätt vid förkalkylering utgående från koden egentillverkad.

 

Är artikeln egentillverkad bortser systemet från inköpspriset. Är artikeln inte egentillverkad bortser systemet från förädlingsvärdet. Observera att ingående material för en egentillverkad artikel måste registreras i produkt­strukturen. Det räcker alltså inte att bara registrera ett belopp i inköpsprisfältet.

 

 

PK.C1.3        Materialpålägg

 

För att kunna täcka kostnader för hemtagning och lagring kan ett materialpålägg användas vid beräkning av kostpris. Detta utgörs av ett procentuellt pålägg på inköpspriset och anges per varugrupp i funktion LA13.

 

Finns inget materialpålägg angivet, räknas detta som noll.

 

 

 

 

PK.C1.4        Grundvärdepålägg

 

Grundvärdepålägg i kr, GK, är ett pålägg som görs på det så kallade grundvärdet, summan av materialkostnaden MK och förädlingsvärdet FV.

 

Grundvärdepålägget kan användas för fördelning av vissa gemen­samma kostnader som inte passar att fördela som materialpålägg eller omkostnads­pålägg. Det kan exempel­vis gälla administrations­kostnader.

 

För att kostpriset för en artikel ska bli lika oavsett om artikeln ingår i andra artiklar eller säljs direkt mot kund läggs grundvärdepålägg på materialkostnaden MK och förädlingsvärdet FV separat.

 

Grundvärdepålägg beräknas enligt följande:

 

På materialdelen:

 

GK = MK x GP/100

 

På förädlingsdelen:

 

GK = FV x GP/100

 

där

 

GP =grundvärdepålägg i % för varugruppen, erhållet ur varugruppsregistret i funktion LA13.

 

 

PK.C1.5        Inköpskostnader

 

I de fall då man anser att ett procentuellt påslag för att täcka kostnader för hemtagning inte är tillräckligt noggrant, t ex vid import, kan inköpskostnader (tull, frakt och ordersärkostnader) registreras i funktion LA141.

 

Det går bra att kombinera inköpskostnader och materialpålägg. I dessa fall lägger systemet materialpålägget på summan av inköpspris och inköpskostnader.

 

 

PK.C1.6        Riktpris och inköpspris

 

Riktpris är det normala pris en leverantör tillämpar. I vissa fall är priset uttryckt i det egna landets valuta.

 

Inköpspris används i kalkylformlerna för kostpris endast om artikeln är en köpartikel.

 

Riktpris och inköpspris kan emellertid ändå mycket väl vara registrerade även på egentillverkade artiklar, men används då inte av systemet vid kostpris­beräkningen.

 

Inköpspriset för en viss leverantör beräknas enligt följande formel:

 

IP = (RP x (1 - R1/100) x (1 - R2/100) + PT) x VK/VE

 

där

 

RP        =        Riktpris från leverantören i dennes valuta

PT        =        Pristillägg, exempelvis för pant

VK        =        Valutakurs, registrerad i VA1

VE        =        Valutaenhet, registrerad i VA1

R1        =        Rabatt 1 i % av riktpris

R2        =        Rabatt 2 i % av riktpriset

 

RP, PT, R1 och R2 registreras i funktion LA141.

 

Inköpspris avrundas inte.

 

Om flera leverantörer finns beräknas inköpspris för varje leverantör. I artikel­registret lägger systemet dock in inköpspris enbart för huvudleverantör.

 

 

PK.C1.7        Kostpris för en köpartikel

 

Kostpriset för en köpartikel är huvudleverantörens inköpspris ökat med inköpskostnader och eventuella material- och grundvärdepålägg.

 

Kostpriset för en köpartikel beräknas enligt följande formel:

 

KP =        ((IP x (1 + FP/100) + FS + (OS + FO) x PD/OK) x

 

 (1 + TP/100) + TK x VI/OD) x (1 + MP/100) x (1 + GP/100)

 

där

 

KP        =        Kostpris i kronor

IP        =        Inköpspris i kronor

FP        =        Frakt i procent av inköpspris

FS=        Frakt i kronor per styck (anges i funktion LA141 - finns frakt i kr per kg angivet i LA16, föreslår systemet detta belopp multiplicerat med artikelns vikt)

OS        =        Ordersärkostnad i kr

FO        =        Frakt i kr per order

PD        =        Prisdivisor, angiven i LA11

OK        =        Orderkvantitet

TP        =        Tull i procent av inköpspris

TK        =        Tull i kr per kg

VI        =        Artikelns vikt i kg

OD        =        Omräkningsdivisor för vikt, fält 16 i LA11

MP        =        Materialpålägg i procent

GP        =        Grundvärdepålägg i procent

 

FP, TP, FS, TK, OS, FO och OK registreras i funktion LA141.

 

Kostpris avrundas aldrig.

 

Endast endera av FP och FS, respektive TP och TK kan förekomma.

 

Finns flera leverantörer beräknas, i inköpsregistret, kostpris för varje leverantör. Dessa kan ses i funktion LA 141 och LA98. På artikeln registreras kostpriset från huvudleverantören.

 

Det finns inget hinder för att registrera ett inköpspris på en egentillverkad artikel, för den händelse artikeln ibland köps in. För egen­tillverkade artiklar har inköpspriset ingen inverkan på kostpriset, förrän den aktuella artikeln ändras till en köpartikel.

 

 

PK.C1.8        Materialkostnad för en egentillverkad artikel

 

En egentillverkad artikel har alltid ingående material angivet i en struktur. Den betraktas därför som en sammansatt artikel.

 

För en sammansatt artikel är materialkostnaden i tillämplig omfattning:

 

MK        =        K1 + K2 + K3 ... o s v.

 

där

 

K1        =        Kostpriset för den första ingående komponenten

K2        =        Kostpriset för den andra ingående komponenten

K3        =        Kostpriset för den tredje ingående komponenten

 

I kostpriset för ingående komponenter kan ingå såväl förädlingsvärde som grundvärdepålägg.

 

 

PK.C1.9        Förädlingsvärde för en egentillverkad artikel

 

Förädlingsvärdet, FV, är det beräknade värdet av den förädling som görs i de olika operationer som en artikel genomgår.

 

Förädlingsvärdet kan därför definieras på detta sätt:

 

FV        =        FV1 + FV2 + FV3 ... o s v

 

där

 

FV1        =        Förädlingsvärdet i operation 1

FV2        =        Förädlingsvärdet i operation 2

FV3        =        Förädlingsvärdet i operation 3

 

För varje operation gäller i princip

 

FV        =        STÄ/N + STY

 

där

 

STÄ        =        ställkostnad i kronor

N        =        antal i satsen

STY        =        styckkostnad i kronor

 

Såväl ställkostnaden som styckkostnaden består av arbetslön och omkostnadspålägg. Formlerna blir emellertid olika beroende på operationstyp (ackords­pris i kr eller beräknad arbetstid) och resurstyp (omkostnader i procent på arbetslön eller i kronor per timme).

 

Valet beträffande operationstyp görs vid operationsuppläggningen i funktion MP2. Därvid väljs för varje operation mellan:

 

A        =        Ackord, uttryckt i kr

         vid ställ: kr per uppsättning

         vid styck: kr per detalj i satsen

 

T        =        Tid, beräknad arbetstid uttryckt i timmar/minuter/hundra­delar

         vid ställ: tid per uppsättning

         vid styck: tid per detalj i satsen

 

S=        Styrd operation med beräknad arbetstid uttryckt i timmar/ minuter/hundradelar

         vid ställ: tid per uppsättning

         vid styck: tid i produktionen för hela satsen oavsett antal

 

Valet beträffande resurstyp görs vid uppläggningen av arbetsställen i funktion MP12. Därvid väljs för varje arbetsställe mellan:

 

P        =        omkostnadspålägg i % av beräknad arbetslön

 

K        =        omkostnadspålägg i kr per arbetstimme

 

För de olika alternativen gäller för förädlingsvärdet:

 

 

Operationstyp        Resurstyp        Ställkostnad/sats                Styckkostnad/styck

 

A                        P                AP x (1+OP/100)                AP x (1+OP/100)

 

A                        K                AP x (1+OK/SL)                AP x (1+OK/SL)

 

T                        P                AT x SL x(1+OP/100)        AT x SL x (1+OP/100)

 

T                        K                AT x (SL+OK)                AT x (SL+OK)

 

S                        P                AT x SL(1+OP/100)                AT x SL x (1+OP/100)/N

 

S                        K                AT x (SL+OK)                AT x (SL+OK)/N

 

där

 

AP        =        ackordspris i kr

AT        =        beräknad arbetstid i tim per uppsättning eller per detalj

SL        =        angiven genomsnittslön i kr/tim för arbetsstället

OP        =        omkostnadspålägg i % på arbetslön

OK        =        omkostnadspålägg i kr/tim

N        =        antal i satsen

 

PK.C1.10        Kostpris för en egentillverkad artikel

 

Kostpris för egentillverkade artiklar (som normalt är sammansatta och som kan ha ett förädlingsvärde) beräknas enligt följande formel:

 

KP = MK + FV + GK

 

eller

 

KP = (K1 + K2 + K3 ...) + FV x (1 + GP/100)

 

I K1, K2, K3 ... ingår redan grundvärdepålägg enligt normal kostprisformel.

 

Definitioner enligt föregående avsnitt.

 

 

PK.C1.11        Snittpris

 

Snittpris är medelvärdet av kostpriserna för varor i lager för berörd artikel.

 

Snittpriset beräknas vid varje inleverans till lager som ett vägt medelvärde mellan snittpriset för artiklar i lager och kostpriset för inlevererade artiklar.

 

Snittpriset används vid lagervärdering och, om så angivits i funktion SY463 på systemparametern "varukostnad vid lageruttag", vid bokning av varuförbrukning vid fakturering.

 

Snittpris ska normalt inte sättas manuellt, utan beräknas av systemet. Om snitt­priset blivit felaktigt, kan det dock beräknas utgående från kostpris i funktion PK56.

 

Se vidare under avsnitt LA.C2, stycke c.

 

 

PK.C2        Olika försäljningspriser

 

 

PK.C2.1        Försäljningspriser och bruttopris

 

Artikelregistret innehåller sex olika försäljningspriser, dels försäljningspris 1-5, dels bruttopris.

 

Försäljningspris 1 är alltid netto exklusive moms.

 

Bruttopris är alltid försäljningspris 1 inklusive moms.

 

Mellan försäljningspris 1 och bruttopris gäller alltid ett entydigt samband. Ändras det ena priset, räknas det andra priset automatiskt om med moms. Systemet väljer därvid den momsprocent 1 enligt funktion SY412, såvida inte någon annan momskod finns angiven på artikeln.

 

Vid omräkningen mellan försäljningspris 1 och bruttopris används alltid avrundningstabellen som är upplagd i funktion LA124.

 

Försäljningspris 2-5 är alternativa försäljningspriser, som kan ges valfri användning. Dessa priser är normalt tänkta att, liksom försäljningspris 1, vara uttryckta i SEK exklusive moms. Det går dock helt bra att låta dessa vara uttryckta i bruttopriser inklusive moms eller i utländsk valuta, bara användaren är medveten om detta och använder dessa priser i moduler som arbetare med dessa priser, alltså exempelvis FA3 för bruttopriser och FA4 för valutor.

 

Se även hanteringstips FA.C1 och LA.C2 rörande olika försäljningspriser.

 

 

PK.C2.2        Prismatris

 

I prismatrisen kan specialpriser eller rabatter registreras som ska gälla för vissa kunder eller kundgrupper. För dessa kunder eller kundgrupper kan priser eller rabatter anges som gäller för viss artikel, viss varugrupp, viss huvudgrupp eller viss rabattkod. Eftersom olika kombinationer kan vara övertäckande letar systemet alltid i prioritetsordning enligt följande:

 

Prioritering av rabatter PK11/PK123

•        PK11     Kundnummer, artikelnummer

•        PK11     Kundnummer, varugrupp

•        PK11     Kundnummer, huvudgrupp

•        PK123   Kundnummer, rabattkod, leverantörsnummer, varugrupp

•        PK123   Kundnummer, rabattkod = **, leverantörsnummer, varugrupp

•        PK123   Kundnummer, rabattkod, leverantörsnummer

•        PK123   Kundnummer, rabattkod = **, leverantörsnummer

•        PK123   Kundnummer, rabattkod, varugrupp

•        PK123   Kundnummer, rabattkod = **, varugrupp

•        PK11     Kundnummer, rabattkod

•        PK11     Kundnummer, rabattkod = **

•        PK11     Kundgrupp, artikelnummer, (ev.  butik)

•        PK11     Kundgrupp, varugrupp, (ev. butik)

•        PK11     Kundgrupp, huvudgrupp, (ev. butik)

•        PK123   Kundgrupp, rabattkod, leverantörsnummer, varugrupp, (ev. butik)

•        PK123   Kundgrupp, rabattkod = **, leverantörsnummer, varugrupp, (ev. butik)

•        PK123   Kundgrupp, rabattkod, leverantörsnummer, (ev. butik)

•        PK123   Kundgrupp, rabattkod = **, leverantörsnummer, (ev. butik)

•        PK123   Kundgrupp, rabattkod, varugrupp, (ev. butik)

•        PK123   Kundgrupp, rabattkod = **, varugrupp, (ev. butik)

•        PK11     Kundgrupp, rabattkod, (ev. butik)

•        PK11     Kundgrupp, rabattkod = **, (ev. butik)

 

I prismatrisen kan som alternativ till visst pris anges att viss prislista, det vill säga visst försäljningspris (1-5) i artikelregistret, ska användas.

Det är också möjligt att i prismatrisen ange att rabatt aldrig ska utgå.

 

 

PK.C2.3        Ställpris

 

Ställpris gäller endast vid försäljning. Ställpris är det pris som debiteras en kund för varje order på artikeln i fråga utöver det normala försäljningspriset per styck.

 

Ställpris används normalt för företag som har höga uppsättningskostnader för att tillverka en artikel. Detta är normalt för exempelvis gjutna detaljer och plast­detaljer, i många fall även för maskinbearbetade detaljer.

 

Ställpris registreras i funktion LA11.

 

När en artikel med ställpris registreras i offert, kundorder eller faktura, lägger systemet automatiskt upp en extra artikelrad med samma artikelnummer som raden före, med texten STÄLLPRIS, med kvantitet 1 och med pris enligt fältet ställpris. Vid uppdatering av fakturan kommer ställpriset att adderas in i artikelstatistiken för

artikeln i fältet sålt belopp, men antalet ställ summeras inte in i kvantitetsfältet.

 

 

Om en leverantör tillämpas ställpris, registreras detta i fältet ordersärkostnad i

funktion LA141, registrering av inköpskostnader.

 

 

PK.C3        Försäljningspriskalkylering

 

PK.C3.1        Bruttomarginal

 

Bruttomarginal kan anges i kronor eller i procent.

 

Bruttomarginal i kronor är skillnaden mellan försäljningspris och kostpris för en viss artikel eller order. Om rabatt lämnas räknas bruttomarginalen på försäljnings­pris netto.

 

Bruttomarginal i procent är bruttomarginalen i kronor dividerat med netto försäljningspris.

 

 

PK.C3.2        Pålägg

 

Pålägg kan anges i kronor eller i procent.

 

Pålägg i kronor är samma som bruttomarginal i kronor.

 

Pålägg i procent är pålägget i kronor dividerat med kostpris.

 

Vid kalkylering arbetar systemet normalt ej med pålägg, utan i stället med bruttomarginal. I vissa av programmen, exempelvis i funktion PK22, prisregistrering med kalkyl, finns det emellertid möjlighet att ange pålägg, varvid systemet automatiskt räknar om detta till bruttomarginal. I PK13, underhåll av kalkyltabell finns det möjlighet att ange multipel, vilket är samma som 1 + pålägget/100, varvid systemet likaledes räknar om denna till bruttomarginal.

 

 

PK.C3.3        Rabattutrymme

 

I vissa kalkylprogram, exempelvis i funktion PK22, prisregistrering med kalkyl, efterfrågas önskat rabattutrymme. Med rabattutrymme menas rabatter som ska kunna ges på ett visst försäljningspris för att erhålla netto försäljningspris mot vilket bruttomarginal räknas. Jämför avsnitt PK.C3.1.

 

 

PK.C3.4        Avrundningstabell

 

Vid prisändring och omräkning i modulen används en avrundnings­tabell. Avrundningstabellen förenklar arbetet och gör prissättningen systematisk. I några funktioner kan man välja om avrundning ska göras eller ej, finns inte detta val görs avrundning automatiskt.

 

Avrundningstabellen registreras i funktion LA124 där önskad avrundning och storhet väljs fritt. En avrundnings­tabell kan registreras gemensamt för samtliga varugrupper genom att varugrupp noll väljs. Därefter kan av­vikande varugrupper registreras vid behov.

 

Avrundning görs enbart på försäljningspriser, aldrig på riktpris, inköpspris och kostpris.

 

 

PK.C3.5        Kalkylmetoder

 

I många funktioner där försäljningspris ska anges, kan man med hjälp av funktionstangenten F7 låta systemet kalkylera fram ett försäljningspris enligt en i förväg bestämd kalkylmetod, som är knuten till artikelns varugrupp.

 

Kalkylmetoden kan därvid baseras på kalkyltabell (se avsnitt PK.C3.6) eller kalkylmarginal (se avsnitt PK.C3.7). Vilken kalkylmetod som används för olika varugrupper anges i funktion PK14.

 

Funktioner där kalkylering kan göras enligt denna metod är:

 

 LA11, underhåll av artikel

 PK21, manuell ändring av priser

 PK22, prisregistrering med kalkyl

 PK71, kalkylering av försäljningspris från kostpris

 

Alternativt kan nya försäljningspriser beräknas automatiskt utgående från en önskad brutto­marginal över kostpris i funktion PK71 eller som en multipel av  andra priser i funktion PK72.

 

 

PK.C3.6        Kalkyltabell

 

I funktion PK13 kan en eller flera kalkyltabeller registreras. I tabellen anges vilken brutto­marginal som ska användas för beräkning av försäljningspris 1 och bruttopris vid olika kostpriser. Som alternativ kan en multipel anges, men denna är endast en hjälp för beräkningen av bruttomarginalen.

 

Olika bruttomarginaler kan anges för olika kostpriser. Vi priskalkylering beräknar systemet den bruttomarginal som ska användas genom rak interpolation mellan bruttomarginalerna för närmast överliggande och närmast underliggande kost­priser.

Om kostpriset ligger under det lägsta kostpris som angivits i tabellen, används den brutto­marginal som angivits för detta kostpris. Om kostpriset ligger över det högsta kostpris som angivits i tabellen, används den bruttomarginal som angivits för detta kostpris.

 

Olika tabeller kan användas för olika varugrupper. Vilka tabeller som ska användas för olika varugrupper anges i funktion PK14, definition av kalkylmetod.

 

Metoden med kalkyltabell är ett praktiskt ock lättförståeligt sätt att kalkylera. Den är ofta lämplig inom handeln. Den kan dock endast användas för försäljningspris 1.

 

 

PK.C3.7        Kalkylmarginal

 

I kalkyleringsprogrammen spar systemet automatiskt den framräknade brutto­marginalen för vart och ett av de fem försäljningspriserna. Denna marginal kallas för kalkylmarginal, eftersom den är medvetet kalkylerad.

 

Kalkylmarginalen visas i funktion PK94.

 

Ny kalkylmarginal kan också beräknas utgående från aktuella priser med hjälp av funktion PK15.

 

När inköpspriser och kostpriser ändras, förändras även berörda artiklars brutto­marginaler, så att de inte längre överensstämmer med kalkylmarginalen. Kalkyl­marginalen finns emellertid kvar oförändrad på artikel, så länge inte PK15 har körts på nytt.

 

Det går bra att återställa kalkylmarginalen genom omräkning av försäljnings­priserna för berörda artiklar. Detta kan göras automatiskt med funktion PK71, kalkylering av försäljnings­priser från kostpris, genom att man i stället för att ange önskade bruttomarginaler trycker funktionstangent F7 för kalkylering. En förut­sättning är att man inte i funktion PK14 har valt att kalkyltabell i stället ska användas vid kalkylering.

 

Det går också att manuellt i de funktioner som angivits i PK.C3.5 med hjälp av funktions­tangenten F7 återfå registrerade kalkylmarginaler. Även här är en förutsättning att man inte i funktion PK14 valt att kalkyltabell i stället ska användas vid kalkylering.

 

Metoden med kalkylmarginal är något omständligare än metoden med kalkyltabell men har två fördelar jämfört med denna:

 

- Kalkylmarginalmetoden kan användas för alla fem försäljningspriserna.

 

- Den tillåter en mer individuell behandling av olika artiklar.

 

 

PK.C3.8        Framtida prisändringar och kampanjpriser

 

Det går bra att i de flesta funktioner i priskalkylmodulen ange eller kalkylera priser som ska träda i kraft vid en senare angiven tidpunkt. Detta anges genom att man väljer "senare prisändring" i stället för "direkt".

 

Vid senare prisändring kan man alltid ange från vilken tidpunkt prisändringen ska träda i kraft.

 

Man kan välja att de nya priserna ska vara nya permanenta priser eller tillfälliga priser, så kallade kampanjpriser. Vid det senare alternativet måste även ett slutdatum för de tillfälliga priserna anges.

 

Priskoden som finns i anslutning till prisdatumet i frågebilderna på en artikel anges vilken typ av prisändring som är aktuell. Följande priskoder finns:

 

S =        Datumet anger när senast prisändring gjordes. Ingen prisändring är på gång.

 

P =        Prisändring ska träda i kraft vid angivet prisdatum. Prisändringen ska vara permanent.

 

 

Prisändring ska träda i kraft vid angivet prisdatum. Prisändringen

avser         kampanj­pris.

 

       Å =        Kampanjpris gäller för närvarande. Återläsning till ordinarie pris ska göras vid angivet prisdatum.

 

Systemet läser aldrig in nya priser automatiskt. Däremot varnar systemet u ett flertal olika funktioner, exempelvis i orderregistrering och fakturering, om en artikel som används har prisändring angiven och prisdatumet är överskridet.

 

Inläsning av nya priser ska göras i funktion PK32. Detta kan göras vid valfri tidpunkt med selektering på bland annat prisdatum. Det innebär att det går utmärkt att ange ett beräknat prisändringsdatum vid kalkyltillfället, men sedan låta prisändringen slå

igenom vid valfri tidpunkt. Observera dock att om man anger ett tidigare prisändringsdatum än nödvändigt, kommer man att besväras av ett onödigt antal påminnelser vid användningen av berörda artiklar.

 

Vid inläsning i funktion PK32 spar systemet de priser och koder som gällde före inläsningen. Det finns därför möjligheter att ångra sig och återläsa tidigare gällande priser med hjälp av funktion PK33. Därvid återgår de nyinlästa priserna till registret i nya priser och ligger och väntar på en ny inläsning i funktion PK32, detta såvida man inte tar bort den planerade prisändringen med funktion PK34.

 

 

PK.C3.9        Automatiska kalkyleringsprogram

 

Försäljningspriser kan i priskalkylmodulen räknas om med ett antal olika funktioner. Här följer förslag på ett antal olika funktioner som kan användas vid ett antal vanliga fall:

 

 

PK.C3.9.1Om försäljningspriser ska ändras med ett visst kron- eller procenttal

 

- PK61, omräkning av försäljningspriser och inköpspriser.

- PK62. omräkning av priser i prismatris.

 

 

PK.C3.9.2Om priser ska justeras för valutakursförändringar

 

- PK61, omräkning av försäljningspriser och inköpspriser.

 

 

Om nya inköpspriser har erhållits från leverantör och detta ska leda till nya försäljnings­priser för samma artiklar

 

Antingen kan nya försäljningspriser sättas direkt samtidigt som nya inköpspriser registreras i någon av följande funktioner:

 

-PI3 eller PI4, inläsning av priser (samtidigt beräknas försäljningspriser med hjälp av valfria multipler).

 

-PK22, prisregistering med kalkyl (samtidigt beräknas försäljningspriser med hjälp av funktionstangenten F7, kalkylering).

 

-PK61, omräkning av försäljningspriser och inköpspriser (om priserna ändras procentuellt).

 

Ett annat alternativ är att priser räknas fram stegvis enligt följande:

 

1.        PI3 eller PI4, inläsning av priser från diskett, eller

 PK21, manuell ändring av priser, eller

 PK22, prisregistrering med kalkyl, eller

       PK61, omräkning av försäljningspriser och inköpspriser (om priserna ändras procentuellt, endast inköpspriser räknas om).

 

2.        PK71, kalkylering av försäljningspris från kostpris.

 

 

PK.C3.9.3Om nya inköpspriser erhållits för vissa inköpta artiklar som ingår i strukturer och detta ska slå igenom på försäljningspriserna

 

Räkna fram priser stegvis:

 

1.        PI3 eller PI4, inläsning av priser från diskett, eller

 PK21, manuell ändring av priser, eller

 PK22, prisregistrering med kalkyl, eller

       PK61, omräkning av försäljningspriser och inköpspriser (om priserna ändras procentuellt, endast inköpspriser räknas om).

 

2.        PK54, kostprisberäkning.

 

3.        PK71, kalkylering av försäljningspris från kostpris.

 

 

PK.C3.9.4Om nytt löneavtal medfört högre ackordspriser och detta ska leda till nya försäljningspriser

 

Räkna fram priser stegvis:

 

1.        PK51, procentuell omräkning av ackord.

2.        PK52, omräkning av förädlingsvärden.

3.        PK54, kostprisberäkning.

4.        PK71. kalkylering av försäljningspris från kostpris.

 

 

PK.C4        Omräkning av försäljningspriser

 

Försäljningspriserna kan räknas om med hjälp av olika funktioner beroende på varför och hur prisändring ska göras.

 

a)        Försäljningspris ska ändras med visst kron- eller procentantal

 

PK6 används för omräkning av valda priser eller artiklar.

 

b)        Nya valutakurser vid inköp från utlandet

 

 

För att räkna om priser vid kursändring används PK6 för valda priser eller artiklar.

 

c)Nya inköpspriser från leverantör

 

 Två alternativ:

 

 -        Varje artikel räknas om individuellt i PK22.

 -        Motsvarande procentuell ändring görs för berörda priser i PK6.

 

d)Nytt kostpris medför nya försäljningspriser på egentillverkade artiklar, viss marginal ska uppnås

 

 Två alternativ:

 

 -        Automatisk omräkning av samtliga priser i funktion 71.

 -        Individuell omräkning per artikel i PK3.

 

e)        Nytt löneavtal medför nya försäljningspriser på egentillverkade artiklar

 

 Priset räknas fram stegvis:

 

 1.        Procentuell omräkning av ackord i PK51.

 2.        Omräkning av förädlingsvärden i PK52.

 3.        Ny kostprisberäkning i PK53.

4.        Kalkylering av försäljningspris från kostpris med önskad brutto­marginal i PK71.

 

f)Nya inköpspriser på ingående artiklar, medför nya priser på egen­till­verkade sammansatta artiklar

 

 Priset räknas fram stegvis:

 

1.        Nya inköpspriser registreras i PK22 eller, vid procentuell ökning, i PK6.
2.        Ny kostprisberäkning i PK53.
3.        Kalkylering av försäljningspris från kostpris med önskad brutto­marginal i PK71.