INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.46 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

Butiksförsäljning

Kassaterminal – KT

IFX-13741 KT1 (Kassaterminal) RÄTTNING Vid registrering av Förskott på order som inte fullföljs i kassan låg förskott felaktigt kvar även efter avbruten köpdialog. (5.46.0)
IFX-13873 KT1 (Kassaterminal) SY444 (Fakturering) SY446 (Kassaterminal) [RÄTTNING] Kontroll av lagerbehållning via parameter SY444 = E resp SY446 = U. Justering av logik vid KO (Kundorder och OF (Offert) så ingen varningstext visas vid underskriden kvantitet. (5.46.0)

Pricer Integration – PI

IFX-13660 PI35 (Inläsning av artikeltexter) Ny funktion för inläsning av kompletterande artikeltexter till register LAGTXT där det finns möjlighet att lägga kompletterande Fält – Identitet, Innehåll, Beskrivning. I filen finns även möjlighet att ta bort poster via sep kolumn “J”. Filformat Text med TAB eller Kommaseparation. Filen placerar under import/FTG/pi och läses in via ny meny PI35. (5.46.0)

Försäljning

Fakturering – FA

IFX-13659 FA1/5*/6* (Fakturering) Ändring av text på fakturautskrifter med svenska valuta från KR till SEK. (5.46.0)
IFX-13737 FA (Fakturering) EDI (Elektronisk Distribution Fakturor) NYHET! Ny funktionalitet för produktion och distribution av fakturafil till InExchange för extern print. (5.46.0)

Offert – OF

IFX-13924 OF9 (Frågor på offerter) [RÄTTNING] Justerat funktionalitet för att välja en offert från urvalsresultatet med Enter. (5.46.0)

Priskalkyl – PK

IFX-13957 PK56 (Omräkning av snittpriser från kostpriser) Infört stöd för omräkning från TAB-separerat filunderlag. Filspecifikation och placering finns i programmeny. (5.46.0)

Lager

Inköpsorder – IO

IFX-13645 IO (Inköpsorder) och FA (Fakturor) Sändning via EDI till Tools mfl, anpassat för scriptlösning. (5.46.0)

Lager – LA

IFX-13904 LA11 (Underhåll artiklar) SY463 (Lager-/Artikelregister) Kompletterande koder på artikel för export-ändamål + ny systemparameter där möjlighet till tvingande värde i valfria fält 1 – 4. (5.46.0)
IFX-13701 LA343 (Framställning av dagorder från kundorder ) Infört stöd för val av utskriftsalternativ J/N analogt med LA341 (Framställning av beställningsförslag). (5.46.0)
IFX-13712 LA96 (Utskrift av artikeletiketter) Nyhet – utskrift av artikeletikett från kundorder med kunds artnr hämtat från PK11. Nytt fältval 78 i SY4132/SY4133 (Underhåll av etiketter) där man kan komplettera befintlig etikettmall eller skapa ny. Utskriften sker i LA96 (Utskrift av artikeletiketter) med val O (Order/Offert) och angivet KO/OF-nr. (5.46.0)

Redovisning

Bokföring – BO

IFX-13769 BO7 (Utskrift av rapporter) Justering av utskriftslayout för excelfil så att hela kontobenämning kommer med i kolumnerna. (5.46.0)
IFX-13715 BO82 (Utskrift av huvudbok) Infört stöd för utskrift direkt till excel via val “Kalkyl”. (5.46.0)
IFX-13581 BO982 (Frågor/utskrift tillfälliga periodiseringar) Stöd infört för utskrift direkt till excel via val “Kalkyl”. (5.46.0)

Kundreskontra – KR

IFX-13942 KR322 (Inläsning av kundbetalningar till kundreskontra) Justering av funktionalitet för inläsning av BGMAX där betalningar saknar giltig referens korrekt läses in till KR327 (Administration matchningar externa betalningar) för vidare hantering/editering. (5.46.0)
IFX-13762 KR11 (Underhåll av kunder) Kompletterat logik i fältet Faktureringskod till att inte acceptera blankt, endast koder enl KR136 (Underhåll faktureringskoder). (5.46.0)
IFX-13761 KR11 (Underhåll av kunder) Infört stöd för kontroll av giltigt kundnr mot angivna avgränsningar i SY416 vid manuell registrering av nytt kundnr. (5.46.0)
IFX-13625 MR11 (Underhåll av kunder/prospects) KR11 (Underhåll av kunder ) [RÄTTNING] Justering förupplägg/inläsning av kund från MR11 -> KR11 där KUNDKLASS inte kom med. (5.46.0)

Leverantörsreskontra – LR

IFX-13751 LR94 (Frågor/utskrift transaktionsupplysningar)Infört stöd för sorteringsval från fallande till stigande och även omvänt val. (5.46.0)
IFX-13674 LR32* (Registrering av leverantörsbetalningar) Justering av momsbokning/kreditering av moms vid bet. av lev.fakt med kassarabatt. Momsbeloppet blir nu korrekt. (5.46.0)

Övrigt

Systemparametrar – SY

IFX-13888 SY72 (Rekonstruktion register PRILAG) Nytt program för komplettering då menypunkt fanns. (5.46.0)

Integration

IFX-13657 EDI-FA/IO (Integration fakturering & inköpsorderhantering ) Utveckling av ny integration/exportfunktion för fakturering och inköpsorder till leverantör via extern partner Strålfors. (5.46.0)

Interface e-handel – IE

IFX-14093 IE (Interface e-handel) Justering av priskontroll kundnetto kalkyl från PK* (Priskalkyl) med Pris 7 (Kostpris) som bas och negativ rabatt ska ge påslag med angiven procentenhet. (5.46.0)

IWA

IFX-14012 BIG E-handel Integration NYHET! E-handelsintegration B2B mot bygg- och industrihandelskedjan BIG. (5.46.0)
IFX-14007 IWA-BIG (Ehandelsintegration BIG) Kompletteringar i Infoflex-delar för SY49A (Kommunikation webbservice), KR135 (Underhåll kundinformation) med stöd för kundkategori BIGLOKAL. (5.46.0)
IFX-13847 IWA-JET (Integration e-handel Jetshop) NYHET! Infört stöd för nytt webbserviceanrop mot register LAGTXT (Artikeltexter) vilket ger möjlighet att importera/hämta utökad artikelinformation och mappa i e-handel med valfri fältbenämning och tillhörande textmassor. Se även separat funktion för import av information till register LAGTXT via fil. (5.46.0)
IFX-13631 NYHET! IWA-NVV (Integration Naturvårdsverket) Helintegrerad lösning för avfallsrapportering till Naturvårdsverket – farligt avfall. För detaljerad information, kontakta våra säljare. (5.46.0)
IFX-13630 IWA-NVV (Integration Naturvårdsverket – RIA) Komplettering med nya och ändrade webbserviceanrop. (5.46.0)