INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.51 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

FÖRSÄLJNING – GRUND

IFX-14654 KT1 (Kassaterminal) Öppna för att lägga CA-pris när ändra kostpris är N på D-artiklar enl SY446 sid 5/6 (5.51.0)
IFX-14644 KO9 (Frågor på kundorder) Justerat funktion i selektering så det går att backa ur oavsett var i sökningen man står. (5.51.0)
IFX-14633 KO1 (Registrering av order) Justering av funktionalitet så att ändring säljare i huvudet ändrar korrekt på raderna. (5.51.0)
IFX-14631 KO12 (Registrering kundorder) [RÄTTNING] Vid ändring av säljarkod i orderhuvud får man nu frågan om det även ska bytas på orderrader. Vid J sker bytet korrekt på radnivå. (5.51.0)
IFX-14406 FA94 (Visa faktura på skärm) Justering av visning av priser och antal på faktura på skärm av strukturartikel. (5.51.0)
IFX-13428 KO63 (Frisläppning kundorder) Rättat funktionalitet där F5:Sök-val inte returnerade ordernr som förväntat. (5.51.0)
IFX-7764 MR21 (Underhåll av kontaktpersoner) Justering av text och funktionalitet så att kopiering av leverantör kan göras till samtliga bolag/bibliotek med fråga J/N efter upplägg/ändring. (5.51.0).
IFX-15082 FV2 (Fordonsverkstad – försäljning kassa) Justering av anrop mot kontrollenhet (SKV) när försäljning sker utan kopplat mot fordons registreringsnummer.
Endast delar av anropet gick med vilket gav felmeddelande i försäljningsvyn. (5.51.2)
IFX-14631 KO12 (Registrering kundorder) [RÄTTNING] Vid ändring av säljarkod i orderhuvud får man nu frågan om det även ska bytas på orderrader. Vid J sker bytet korrekt på radnivå. (5.51.0)

ADMINISTRATION – GRUND

IFX-14639 LR323 (Automatbetalning) [Rättning] Justering av filer för leverantörsbetalningar där summa för en leverantör blir 0 kommer posterna inte med i betalningsfilen då mottagande bank kräver positivt belopp. (5.51.0)
IFX-14593 FA13 (Kreditering av faktura) Infört möjlighet till val vid motbokning av faktura vid kreditering. “Ska motbokning ske – J/N”. (5.51.0)
IFX-14561 KR136 (Underhåll koder fakturering, order och f.sedel) Komplettering av register med motsvarande funktion med koder för order och följesedel. Grunduppgifter anges i SY494 (Kommunikation EDI). (5.51.0)
IFX-14379 BO4 (Bokföring av verifikationer) Infört stöd för utskrift vid samtliga bokningar oavsett typ. (5.51.0)
IFX-13221 AL92 (Frågor/utskrift anläggningsregister) Infört stöd för utskrift till excel/kalkyl (5.51.0)
IFX-12964 AL (Anläggningsregister) Infört stöd för funktionsknappar motsvarande standard som övriga program för F2 – F10. (5.51.0)
IFX-13878 SY (System) Infört fullt stöd för lagstadgat krav om att spara bokslutsföretag i sju år. Funktionen aktiveras vid kopiering till bokslutsföretag där nytt val E – Enligt Skatteverkets krav” införts (5.51.0)
IFX-14205 DS2 (Datasäkerhet – informationssökning) DS4 (Datasäkerhet – Ta bort persondata) Funktionaliteten avser stöd för hantering av persondata enligt GDPR där stöd nu även finns för genomlysning och borttag av data i arkiv- import- och exportmappar. Rutin för borttag är samma som tidigare. (5.51.0)
IFX-15043 SY8* Utskriftshantering) Justering av utskrifter/Formulärhantering: Faktura, orderbekräftelse, offert – formatering av tilläggsinfo på rader i ny formulärlayout 17cpi. (5.51.2)
IFX-15061 BO982 (Frågor/utskrift tillfälliga periodiseringar) RÄTTNING – Utskrift till excel saknade kommatecken. (5.51.2)
IFX-15022 SY8* Utskriftshantering) Justering av fält för datum mm i ny formulärlayout 17cpi. (5.51.2)

ADMINISTRATION – PLUS

IFX-14562 LR22 (Ändring av leverantörsfakturor) IWA-ILF (InläsningLeverantörsFakturor) Med referens till integration Medius infört stöd för att vid periodisering, även kostnadsställe om detta angivits kommer med till LR22. (5.51.0)
IFX-15054 U/SQL (ODBC-export från Infoflex till Excel) Justering tabeller efter registerkonverteringar med tillägg (CDATUM & CTID) för tidstämpling i ett flertal register.(5.51.2)

DISTRIBUTION – GRUND

IFX-14645 IO1 (registrering av inköpsorder) EDIFact-fil kompletterade med leverantörens artikelnummer/beställningsnummer. Nödvändigt där eget artnr skiljer sig från levartnr eller man önskar använda GTIN-format för beställningsnummer. I filen taggas levartnr med SA och eget artnr med BP (5.51.0)
IFX-14328 PI11 (Underhåll av grunduppgifter för inläsning) Infört möjlighet att läsa in FPSTL från SBF-fil via kompletterat val J – Ink.fp, N – Nej, F – Förs.fp, B – B – Båda. (5.51.0)
IFX-14634 LA59 (Visa plockade rader) Komplettering med visning av även pågående plocklistor för att kunna se vem som påbörjat plockning. Inte bara slutförda och återrapporterade. (5.51.0)
IFX-15074 LA591 (Visa återrapporterade plockade rader) Justering av visning för plockade rader där restorder förekommer. Plockstegen visas nu korrekt. (5.51.2)

SYSTEM – GRUND

IFX-13930 CB (Kommunikation bärbar) CH (Kommunikation handdator) Detta är två avvecklade moduler som byggde på äldre teknik. Vi har därför raderat all kod som tillhör nämnda moduler. Menypunkterna är borttagna i SY411 (Installerade moduler) (5.51.0)
IFX-14582 SY* (Infoflex System) Infört stöd för automatisk omstart analogt med IFX-motorer. Stödet innebär avsevärt förbättrad bevakning och upptid för IWA-lösningar som är IFX-motorberoende. (5.51.0)
IFX-14852 LR11 (Underhåll av leverantörer) Justering av funktion där uthopp och sökning följt av avslut med F10 gav felmeddelande “memory access violation” (5.51.0)
IFX-14584 SYDO (Uppdatering av register) Dessa bakgrundsrutiner uppdateras löpande kopplat till flera register vilket ger ytterligare ökar stabilitet och kvalitet vid programkörningar, sökning och uppdateringar. Vid denna uppdatering har det tillkommit +40 nya register. (5.51.0)
IFX-14531 SY* (Infoflex System) Utökad detaljering för att spara uppdateringsdatum och klockslag som standard ÅÅMMDD-TTMMSS. Förbättrar bl.a stödet för hantering av data i deltafiler. (5.51.0)
IFX-14444 KA (Snabbkassa) Utgången modul – alla register (ex KASHIS och KASTRA) och tillhörande programkod borttagna/rensade. Även U/Sql. (5.51.0)

SYSTEM – UTSKRIFTSHANTERING

IFX-13231 Utskrifter/Formatering: Faktura, orderbekräftelse, offert – formatering av tilläggsinfo på rader. Justering för bättre sammanhållning av tillhörande artikelinformation/-texter på utskrifter/formulär. Ex ritningsnummer, Enhet etc. (5.51.0)
IFX-12225 SY8*/SY413* (Utskriftshantering/Etiketter) NYHET! Infört stöd för utskrift av QR-kod på artikeletiketter. (5.51.0)
IFX-12914 Sidhänvisning på formulär och utskrifter (Utskrifter/Epostsändning) Infört stöd för visning av sidräkning – Sidnummer av totalt antal sidor. Ex Sid 1/5. (5.51.0)