Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Infoflex samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter och skyldigheter gentemot oss, samt våra skyldigheter gentemot dig. Du skall alltid kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Infoflex är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar via ett kontaktformulär på vår hemsida eller genom annan kontakt med oss. Som personuppgiftsansvarig ansvarar Infoflex för att all behandling av personuppgifter och information sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Våra affärssystem och GDPR

GDPR är vägledande för utveckling av våra affärssystem och våra tolkningar av instruktioner från Datainspektionen ligger till grund för de lösningar vi levererar. Vi strävar efter att levererade lösningar efterlever definitionerna Inbyggd integritet, “Privacy by design” – Inbyggda mekanismer samt Dataskydd som standard, “Privacy by Default”.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Personuppgifter uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ip-adress. Därutöver behandlar vi även annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Vad används uppgifterna till?

SyfteÄndamålRättslig grund
Tillhandahållande av tjänster
  • Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna leverera de program och tjänster som vår kund (ert företag) har beställt samt löpande abonnerar på.
  • I vårt åtagande ligger att via Infoflex nyhetsbrev där vi informerar om våra produkter och tjänster. Detta är frivilligt för mottagaren som kan avsäga sig utskicken.
  • För att främja vårt åtagande och ständigt jobba med förbättring, kan vi vid ett fåtal tillfällen per år skicka ut en frågeenkät, vilket normalt endast går till systemansvarig hos kunden.
Berättigat intresse
Direktmarknadsföring
  • Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel brev, telefon, e-post och via vår webb.
  • Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov.
Berättigat intresse

Våra berättigande intressen för denna behandling är att marknadsföra våra befintliga eller nya tjänster. För detta ändamål kan vi komma att använda Kunduppgifter som till exempel namn, adress, telefonnummer, vilka program och tjänst du har.

Hur samlas uppgifterna in?

  • Vi samlar in uppgifter i samband med att ert företag blir kund hos oss och själv lämnar uppgifter till oss. Vi samlar in uppgifter när du i kommunicerar med oss till exempel i samband med support, för att få viss information eller när du väljer att svara på ett frågeformulär som vi har skickat ut till dig eller prenumererar på våra nyhetsbrev.
  • Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Ibland annonserar vi ut lediga tjänster på vår hemsida.Vid en jobbansökan samlar vi in en del information kring dig som krävs för att vi ska kunna behandla ansökan på ett rättvist sätt och sedan kontakta dig. I våran rekrytering använder vi oss av bemanningsföretaget Manpower, som hanterar alla inkommande ansökningar och anställningsprocessen. Manpower använder har därför tillgång till alla personuppgifter som skickas i jobbansökan. Alla uppgifter du inkluderar skyddas självklart i enhet med GDPR, och vi garanterar att dina personuppgifter behandlas med hög sekretess. Du kan läsa mer om hur Manpower hanterar personuppgifter här.

Ansökan raderas i våra interna system efter aktuell tjänst är tillsatt, inklusive alla personuppgifter, CV och eventuella andra dokument du har skickat i din ansökan och kontakt med oss. Infoflex ansvarar inte för den information som sparas hos Manpower, och för att begära registerutdrag eller radering hos de hänvisar vi till deras support.

Den information vi behandlar för att du ska kunna prenumerera på vårt nyhetsbrev är endast din e-post. Vi använder oss av tredje parten Mailchimp för att skicka ut nyhetsbrev och din e-post sparas på vårt konto i deras system. Du kan läsa mer om hur de hanterar personuppgifter här.

Du kan när som helst avprenumerera från nyhetsbrevet, och din e-post försvinner då från våra listor, dock kan den finnas sparad på annat ställe med annat syfte.

Vi behandlar viss information kring dig när du använder ett kontaktformulär på vår hemsida. Du kan välja att endast dela vissa uppgifter, som klassas som obligatoriska för att vi ska kunna besvara din kontaktförfrågan, eller fler uppgifter som kan hjälpa oss besvara dig, som klassas som frivilliga.

All information vi samlar in skickas endast till och behandlas av ansvarig personal på Infoflex. Dina uppgifter finns därefter i våra e-post register för att vi ska kunna kontakta dig igen och svara på eventuella frågor och ärenden.

Vem har tillgång till uppgifterna?

Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning. Vi anlitar underleverantörer för en del tjänster. Sådana leverantör kan till exempel vara leverantörer av hårdvara, tekniska plattformar, programutveckling, konsulttjänster, marknadsföring, servicetekniker. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är absolut nödvändigt i det enskilda fallet och vi har personuppgiftsbiträdesavtal med aktuella parter.

Sparande av personuppgifter

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad vi behöver. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika långt tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. Ärendehistorik från sälj- och supportärenden raderas efter maximalt 36 månader från kontakten.

Hur skyddas uppgifterna?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den. Endast anställda med ett behov har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är reglerad. Alla uppgifter lagras i enhet med GDPR.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet “Registerutdrag”.

Infoflex Data
St Eriksgatan 60
112 34 STOCKHOLM

Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse

Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Märker du dock att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar sådana uppgifter. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till det ändamålet vi har med behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till radering

Vi sparar dina Kunduppgifter så länge som du är kund hos oss. Vi raderar regelbundet personuppgifter i våra system enligt fastställda rutiner, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).

Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt via brev eller e-post. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

Kontaktuppgifter

Infoflex Data
St Eriksgatan 60
112 34 STOCKHOLM

E-post: support@infoflex.se 

Uppdatering av vår Integritetspolicy

Vi kan behöva uppdatera denna policy emellanåt, detta kan bero på uppdateringar av lagstiftningar eller justeringar i våra system. Vi har rätt att när som helst och utan föregående meddelande ändra innehållet i policyn. På den här webbsidan hittar du alltid den senaste versionen, och vi föreslår därför att du kontrollerar denna sida när du besöker webbplatsen.

Denna policy uppdaterades senast maj 2018.