INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.54 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

ADMINISTRATION – GRUND

IFX-13721 KR11* (Underhåll av kunder) Utökad funktionalitet för upplägg av nytt kundnr. Funktionen för att hämta nästa lediga nummer via F7 i kundnummerfältet har nu utökats med att man hämtar även INOM angiven nummerserie/intervall (ex om tidigare nummer raderats). Förutsättningar: Modul CK (Butik) aktiverad och systemparametrar som följer:
Hämtas antingen från kundnummerserie i SY53 eller SY416 beroende på om man har ett eller flera lager. SY53 – rad 8 = Nummerserie för kundnr vid endast ett lager. SY416 rad 15 – ange nummerserie för resp. lager. SY411. Sid 3, Rad 14 “Obligatorisk kundnr inom intervall (SY416) J/N = J
SY412 sidan 5, rad 7 “Koppling lager/kund J/N = J (5.54.0)
IFX-15036 KR61 (Utskrift av bokföringsjournal) Infört stöd för utskrift till excel av fakturajournal. (5.54.0)
IFX-15088 KR45 (Ändring av kravkod) NYHET! Infört möjlighet till inläsning av kravkoder via fil. Filformat kommaseparerad med filnamn KRAVKOD.TXT. Placeras under import/FÖRETAG/kr. Ev felfil KRAVKFEL.TXT. (5.54.0)
IFX-15109 KR42 (Utskrift av bevakningslista obetalda fakturor) Kompletterat men nytt val “Endast kunder med positivt saldo” J/N. (5.54.0)
IFX-15259 LR325 (Betalningar via internet) Leverantörsbetalningar via SEPA-rutin kompletterat med stöd för plusgiro (5.54.0)

DISTRIBUTION – GRUND

IFX-15376 LA51 (Utskrift av plocklista) – Komplettering med möjlighet till utskrift av osynliga rader registrerade i KT1 (Kassaterminal) (5.54.0)
IFX-13713 LA271 (Kvittering av order -> följesedel) Funktionen är analog med KT1 (Kassaterminal) men med begränsning till kvittering av order till följesedel. Infört stöd för kvittering även av kundorder med valuta producerade i KO3. (5.54.0)
IFX-15073 LA1482 (Inläsning av artiklar från inhousefil) Kompletterad funktion i meny LA1482 (Inläsning av artiklar från inhousefil) till korsreferensregister (LAGURS) för möjlighet att radera poster via fil. Man kan använda innehållet i exportfilen från IE113 (Utläsning av korsreferensregister) men observera att kolumnfördelningen är olika i LA1482 och man lägger sedan till ett J i sista kolumnen för att radera aktuell post.
Filspecifikation: ARTNR/URSPRUNG/TYP/VALFRITT/GRUPP/DELETE. (5.54.0)”
IFX-15257 LA38 (Automatisk utskrift av inköpsorder) IO3 (Automatisk utläggning av beställningsförslag) Kompletterat med funktion för dold säljarkod (KR14) som tidigare saknades. (5.54.0)

FÖRSÄLJNING – GRUND

IFX-15098 KO12 (Ändring av kundorder) Justering av registreringsbild där det vid användning av ändra pris på rad via F3 kalkylera, felaktigt blev en ny rad som visuellt skrev över efterföljande. När man gick åter till kommandorad så var det dock korrekt med radantal. (5.54.0)
IFX-15101 KT1 (Kassaterminal) Justering utskrift av “plocklista” på liten kvittokvittoskrivare via F8 så att negativ behållning skrivs korrekt med minustecken framför. (5.54.0)
IFX-15291 KT/KO (Kassaterminal/Kundorder) Kompletterat funktionen “tvingande Xref (Extrareferens)” från KR11 och fast format från KR1364 med möjlighet att söka format från fältet via F5: Sök rekvisition. (5.54.0)
IFX-15071 KT1 (Kassaterminal) Infört spärr/begränsning mot försäljning från visst lager. När ett separat lager används för konsignation eller utställningsprodukter är det önskvärt att ingen försäljning görs från dessa lager. Varning visas och kan ej passeras. Man gör i stället en lageröverföring till ordinarie lager och försäljningen sker därifrån. Offert/Kundorder är tillåtet för reservation mot viss kunds konsignationslager. Man kan även ta upp en tidigare registrerad följesedel men endast uppdatera den som Offert/Kundorder.
SY416 (Underhåll av samband lager/kostnadsställe) Ny parameter: “”Spärra lager för försäljning J/N””. Ange J om lagret ska spärras för försäljning, annars N. (5.54.0)

FÖRSÄLJNING – PLUS

IFX-15383 IWA-EDI (Digitalt order- och fakturaflöde) Justering av logik för rabatthantering vid inläsning av EDI-order där kundavtalet i modul PK i INFOFLEX GROSSIST felaktigt kunde ge kvantitetsrabatt ovanpå inlästa kundprisers nettopris. (5.54.0)