Om kassalagen 2010

Du som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller kortbetalning måste från och med den 1 januari 2010 ha eller kunna visa att du beställt ett certifierat kassaregister. Detta har riksdagen beslutat om i en lag (2007:592). Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Lagen innebär att Skatteverkets kontrollmöjligheter ökar. Det innebär att det blir svårare för oseriösa företag att undanhålla intäkter.

Godkänt kassaregister

Ett godkänt kassaregister består av:

1. Tillverkardeklarerat kassaregister
En kassaapparat eller ett affärssystem.
För våra kunder: INFOFLEX GROSSIST, INFOFLEX FORDON eller INFOFLEX BUTIK.

2. Kontrollenhet
Lagrar kassatransaktionerna och skapar en kontrollkod per transaktion. Via denna kan Skatteverket ta ut rapporter.

I praktiken

Det finns det två arbetssätt att välja för att följa nya kassaregisterlagen:

1.  Installation av nytt – alternativt uppgradering av befintligt kassaregister/system och anslutning av godkänd kontrollenhet. Detta medger då en blandad kontantförsäljning till både anonyma och registrerade kunder.
Detta är det som rekommenderas i de flesta branscher för att man ska kunna jobba vidare som tidigare med kontant/kortbetalning.

2. Övergång till kontant/kortförsäljning enligt ”kontantfakturametoden” (se Utdrag ur Kassaregisterlagen nedan) vilket innebär att vid all försäljning skall bl.a. kunduppgifter – namn och adress – registreras för att på så sätt vara spårbara.
Detta alternativ kommer ta mycket tid i anspråk då man hanterar en betalning med kontant/kort och det är inte säkert att kunden kommer gå med på att bli registrerad i ett system bara för att köpa en produkt av ringa värde.

Läs vidare hos Skatteverket: Vad menas med “fakturerad försäljning” och “kontantfaktura”?

Hårdvara

Kontrollenheter

För att ha en godkänd lösning krävs en certifierad kontrollenhet kopplad till affärssystemet. Infoflex Data säljer godkända kontrollenheter som passar till våra program till ett marknadsmässigt pris.

Observera att det inte finns någon standard för hur kontrollenheterna kopplas ihop med affärssystemet och det kommer därför inte att gå att använda vilken kontrollenhet som helst. Därför rekommenderar vi våra kunder att beställa kontrollenheten direkt av Infoflex för att garantera funktionalitet mot våra program.

Installation av kontrollenhet får endast utföras av en behörig person. Infoflex Data kommer erbjuda denna tjänst vid försäljning av kontrollenheter.

Kassalåda

Enligt lagen (SKVFS 2009:3 15 §) ska det finnas en kassalåda för förvaring av inkomna betalningsmedel.

Skrivare

Det finns inget krav på att en kassakvittoskrivare ska användas, det går bra med vanlig formulärutskrift på A4 papper.