INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.40 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

Butiksförsäljning

Kassaterminal – KT

IFX-11550 KT (Kassaterminal) – Förtydligat felmeddelande när anrop från kassan mot kontrollenhet misslyckats med alternativ för felsökning (orgnr i SY12, kassabeteckning i SY418 eller inloggning mot kontrollenhet i molnet – Greengate). (5.40.0)
IFX-12091 KT32 (Kassaredovisning) Infört möjlighet att i samband med registrering av kassadifferens vid belopp större än angivet i SY446 (Kassaterminal) ange en anmärkningstext (1 x 18 tkn) för beskrivning av anledning kassadifferensens storlek. (5.40.0)
IFX-12044 KT5 (Uppdatering av dagskassa) Infört möjlighet till styrning/låsning av förval vid dagsavslut (5.40.0)
IFX-12459 SY446 (Kassaterminal) – Ny systemparameter för att möjliggöra inaktivering och dölja möjlighet till uttag ur kassa via KT1/2 (Kassatransaktioner) via funktion F7 (5.40.0).

Försäljning

Fakturering – FA

IFX-12372 FA1U (Utskrift – faktura) – Justerat utskrift vid alternativt utskriftsval så att faktureringsavgift skrivs ut korrekt (5.40.0).
IFX-12449 FA5* (Automatisk individuell fakturering) – Justerat hantering vid fakturering av order med kombinerat ursprung både från KT1 och FV2 (5.40).

Priskalkyl – PK

IFX-11795 PK11 (Underhåll av prismatris) – Komplettering med funktionalitet för användning av kundklass och/eller artikelklass vid skapande av kundavtal. Observera att det som tidigare endast tillåts ett av valen. För kunder: Kundnr ELLER, Kundgrupp ELLER Kundklass. För artiklar: Huvudgrupp ELLER Varugrupp ELLER Artikelklass ELLER Artikelnummer. Alltså INTE kombinera flera val inom resp område i samma avtalspost. Dock går det att skapa kombinationsavtal där flera avtalsposter interagerar med varandra. T.ex ett basavtal på kundgrp, varugrupp och prislista i kombination med kundklass, artikelklass,rabatt och nollrabatt. Det är att rekommendera att skapa önskade förutsättningar i er testmiljö/testföretag för att säkerställa önskat utfall.
OBS! För inläsning/uppdatering av kundavtalen i PK11 via fil i funktion PK193 finns en ny filspecifikation med de tillkomna fälten. Kontakta supporten för aktuell filspecifikation. Alternativt exportera befintlig PK11 via PK191, komplettera, och läs in via PK193 (5.40.0)

Lager

Lager – LA

IFX-12254 LA11 (Underhåll artiklar)/LA1481 (underhåll av korsreferensregister) – Infört stöd för hantering av artikelnummer som är längre än 18 tkn.. Funktionen bygger på att man i PI11 (Underhåll av grunduppgifter för inläsning) anger att t.ex en viss varugrupps artikelnummer ska vara packade, utan punkter, streck eller mellanslag. Detta blir då det egna artikelnumret medan inmatningsfälten har stöd för leverantörens artikelnummer (max 20 tkn). Det senare lagras sedan dels i ursprungsregistret (LAGURS) och dels i inköpsregistret (LAGINK) varför beställningsfiler, katalogintegrationer fortfarande har fullt stöd. Funktionen aktiveras i SY463, sid 5, rad 13 och kombineras då med justeringar i PI11 (Underhåll av grunduppgifter för inläsning) (5.40.0).
IFX-12253 LA132 (Underhåll av huvudgrupper) – Kompletterad funktionalitet för F2:Föregående post vilket är en analog funktion motsvarande LA131 (5.40.0).
IFX-12191 LA151 Underhåll av lager) Komplettering av bläddringsfunktion med F2:Föregående post (5.40.0).
IFX-12424 LA192 (Selektiv borttagning av lagertransaktioner) – Justerat skrivning till register lagbjr (LHP) för att undvika felskrivning till tidigare bokslutsföretag med äldre datum (5.40.0).
IFX-12415 LA241/LA243 (Lageröverföring) – Justerat funktionalitet för kontering i samband med lageröverföring i kombination med LHP (Verifiering/Lager/Huvudbok) (5.40.0).
IFX-12435 LA26 (Utleverans) – Justerat konteringsflöde vid utleverans där artikeln har saldo och snittpris men kostpris = noll. När LHP (Integration Lager-/Huvudbok) är aktiverad blir kontering korrekt vid uttag ur lager (5.40.0).
IFX-12189 LA51 (Utskrift av plocklista/följesedel) – Ny sorteringsmöjlighet för utskrift av plocklistor/följesedlar med val i lagerplatsordning (5.40.0).
IFX-12475 LA96 (Utskrift av artikeletiketter) – Utvecklat stöd för alternativa förval av etikettyp med automatisk styrning på enskilt lager (SY416) eller enskild användare (SY31). Utvecklingen medger dels stöd för blandade skrivarspråk/fabrikat i samma installation och även standardval av olika etikettyper för enskild användare i t.ex lager eller butik vid ex direktutskrift från LA91 (5.40.0).

Redovisning

Bokföring – BO

IFX-12221 BO162 (Underhåll av fasta periodiseringar ) – Justerat att fält för kostnadsbärare blir åtkomligt (5.40.0).

Kundreskontra – KR

IFX-12201 KR32* (Import och matchning av kundinbetalningar KLARNA) – Ny funktion för import och matchning av kundinbetalningar via fil från KLARNA. Kontakta våra säljare för information och offert (5.40.0).
IFX-12277 KR3444 (Inläsning av autogiro i kundreskontra) – Justerat att filhämtning sker korrekt från importkatalogen KR (5.40.0).
IFX-12233 KR35 (Återkallning av registrerad betalning) – Infört förtydligande meddelande till säljare i KR35 då det inte finns stöd för återkallning av fakturabetalning via kassan (5.40.0).

Leverantörsreskontra – LR

IFX-12454 LR11 (Underhåll av leverantör) – Justerat val N vid påslagning av SY4195 (Kopiering till flera bibliotek) (5.40.0).
IFX-11693 LR21 (Registrering av leverantörsfaktura) – Justerat att periodisering kan ske över mera än 12 månader och att vid makulering av faktura makuleras även tillhörande periodiseringar korrekt (5.40.0).
IFX-12471 LR22 (Ändring av leverantörsfakturor) – Justering av funktionalitet för periodisering vid slutbokning av leverantörsfakturor som kommer från Medius Flow och bokas över årsskiftet (5.40.0).
IFX-11905 LR32* (Automatiska leverantörsbetalningar) – Justerat hanteringen av flera kreditposter i samma betalningsfil (5.40.0).
IFX-11890 LR32* (Automatiska leverantörsbetalning) SEPA (Betalfil enl EUR-standard) – Stöd infört för flera val av systemkonton kopplade till olika bankuppgifter avseende olika valutabetalningar. (5.40.0).
IFX-11552 LR32* (Automatisk leverantörsbetalning via filformat SEPA) Kompletterat filnamnet med tidstämpel för tydligare identifikation och säkerhet (5.40.0).

Övrigt

Systemparametrar – SY

IFX-12446 SY31 (Underhåll av användare) – Justerat F10 (Uppdatera) för att spara korrekt (5.40.0).
IFX-12076 SY416 (Underhåll samband lager-/kostnadsställe) Flytt av menypunkt LA122 (Underhåll samband lager/kostnadsställe) till plats under systemunderhåll med menypunkt SY416. Här har vi även infört en helt ny underhållsbild för Kassaavsluten där man fastställer förvalen av detaljeringsgrad, avslut kortterminal, lagerjournal etc. Detta för att säkerställa att inga oavsiktliga förändringar sker för dessa mycket väsentliga parametrar.(5.40.0)
IFX-12459 SY446 (Kassaterminal) – Ny systemparameter för att möjliggöra inaktivering och dölja möjlighet till uttag ur kassa via KT1/2 (Kassatransaktioner) via funktion F7 (5.40.0).
IFX-11240 SY62 (Systemkonto – fakturering) Utökat med flera kontoval för frakt och emballage avseende EU och övriga världen. Konto för detta hade tidigare enbart Momspliktig alt. Momsfri. Nu finns även stöd för Frakt inom EU och Övriga världen.(5.40.0).

IFXKORT – Integrerad kortbetalning

IFX-12312 IFXKort (Integration kortbetalning) – Vi har till denna version infört stöd för kontaktlösa köp (Contactless) i vår integrerade lösning för kortbetalningar. För att aktivera funktionaliteten behöver du kontakta både terminalleverantör/inlösenföretag och Infoflex Support (5.40.0).
IFX-12092 IFXKort (Integration kortbetalning) – Här har vi på allmänt önskemål infört ny funktion med stöd för flera kort vid samma köp. Tidigare var max antal 3 olika kort/presentkort/köp. Lösningen har nu stöd för i princip obegränsat antal. Funktionen är främst användbar vid inlösen av presentkort av typen Cashcom eller motsvarande där kunden kan ha ett stort antal som önskar inlösas vid samma köptillfälle (5.40.0).

U/SQL – ODBC-export till Excel

IFX-12403 U/SQL (ODBC-export till Excel) – Kompletterat USQL-tabeller KASBJR/KASBJH med fält “ANL_TEXT” (5.40.0).