INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.45 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

Butiksförsäljning

Kassaterminal – KT

IFX-13616 KT1 (Kassaterminal) / IFX-Kort (Integration kortbetalning) Infört möjlighet att spärra ett av två alternativ i betalningsbilden för att ta betalt med flera kort vid samma betalningstillfälle. 1) Ange ett tillkommande kort via F5 – flera kort 2) Via F6 kan flera kort registreras och sparas tillfälligt för slutlig betalning via F6 – Inlösen. Via systemparameter SY446 kan man nu dölja alternativ 1 – tillkommande kort via F5.
SY446 (Kassaterminal) Ny systemparameter sid 5, Rad 11. Dölj funktion för flera kort via F5. (5.45.0)
IFX-13257 KT1 (Kassaterminal) IK (Integration kortbetalning) Ny funktion för arkivering och/eller sändning av kvitto i e-post/PDF-format. Funktionen styrs av ny parameter i SY446 (Kassaterminal) Sid 5, Rad 9 – “Kvitto sparas som PDF”. OBS att Nedanstående val gäller enbart för stort A4-kvitto (SY446, Sid 2, Rad 3.- Liten kvittoskrivare = N). Fyra alternativa val med information via TAB i SY446:
1 – Butikens kvitto (när sådant krävs) sparas som PDF och skrivs inte ut.
2 – Kundens kvitto sparas som pdf och skickas via epost. Epost-adress krävs.
3 – Både butikens kvitto (när sådant krävs) och kundens kvitto sparas
som PDF. Kundens kvitto skickas via epost. Epost-adress krävs.
N – Ordinarie utskriftslogik används.
Kvitton (butikens ex) sparas under ”arkiv” på infoflex server och kan även nås via meny ”Kvitton” i IWA (INFOFLEX Webbapplikation). (5.45.0)
IFX-13437 UEH (UtökadEHandel) KT1 (Kassaterminal) Infört stöd för hantering av gränsunderskriden eller negativ marginal vid orderregistrering i UEH/ÅFW.
SY416 (Underhåll av samband lager/kostnadsställe) Ny tvingande parameter för UEH installationer. I popup nytt fält “Artikel spärrad vid angiven marginal” Sätts önskad marginal. Om inaktivering önskas sätts spärrvärde/marginal till -99. Noll (0) ger tillåtet inköpspris (5.45.0)
IFX-13439 KT1 (Kassaterminal) Infört funktion som ger röd radindikering om marginal på rad underskrider gränsvärdet som är angivet i SY446 sid 2, rad 2 (Gräns för varning för låg/hög marginal) Aktiveras via ny parameter i SY446, sid 5, Rad10 (Ange kod för visning av rad med avvikande marginal ,ex REVERSE, BLINK, se flera alternativ under ny systemparameter).
SY446 (Kassaterminal) Ny systemparameter Sid 5, Rad 10. Ange kod för visning av rad med avvikande marginal, Tillgängliga alternativ är: UNDERLINED, HIGH, LOW, BOLD, BLINK & REVERSE (5.45.0)
IFX-13429 KT1 (Kassaterminal) Infört kontroll om varan köpts tidigare även vid returregistrering av artikel som ligger på Följesedel. I tidigare versioner kontrollerades endast Faktura/Kontantnota. (5.45.0)
IFX-13426 KT1 (Kassaterminal) KO (Kundorder) Infört stöd för spärr av kostprisändring på artiklar med artikeltyp D (Diverseartikel). (5.45.0)
IFX-12767 KT1/LA271 (Kassaterminal/Följesedelshantering) Användare/Säljare som kvitterar/plockar/slutför försäljning loggas för uppföljning/spårbarhet och skrivs även ut på följesedel/kvitto. Följesedelsunderlag sparas automatiskt och uppföljning/spårning kan ske i KT84 Utskrift av sparade och följesedlar där val av “Plockare” (PL) införts som komplettering av “Säljare” (SL). Kontroll via KT84/85 förutsätter att följesedel är fakturerad. Via USQL kan även ej fakturerade följesedlar spåras och då via tabell ORDERHUVUD och fält. (5.45.0)
IFX-13434 KT1 (Kassaterminal) Infört stöd för spärr mot försäljning/kvittering till Följesedel, Faktura eller Kontant av varor med Disponibelt 0 (noll) eller därunder. Styrs av systemparameter SY444, Sid 1, Rad 3, Kontroll av lagerbehållning, Val E – Endast tillgänglig kvant kan faktureras. OBS – funktionen förutsätter även SY446 sid 3 rad 6 – Skall lagerbehållning uppdateras direkt vid registrering på rad eller vid uppdatering?. Denna måste vara U – Uppdatering. (5.45.0)
IFX-12967 KT1/LA271 (Kassaterminal/Följesedelshantering) MR21 (Kontaktpersoner) Inför möjlighet att sända följesedel som e-post per automatik. Motsv IO/KO (5.45.0)
IFX-13611 KT5 (Uppdatering av dagskassa) Komplettering av information på Z-rapport avseende ackumulerade värden för Grand Total Försäljning/Retur/Netto. Kräver separat körning av KT3O (Omräkning grand total kassa) för korrigering (5.45.2)

Pricer Integration – PI

IFX-13682 PI24 (Export filunderlag integration Pricer) Integration mot Pricer elektronisk etikettlösning för butik. Kontakta support eller våra säljare för information (5.45.0)

Försäljning

Fakturering – FA

IFX-12706 FA5 (Automatisk fakturering) FA6 (Automatisk samlingsfakturering) Infört förtydligande för spärr vid pågående fakturering. (5.45.0)

Priskalkyl – PK

IFX-13436 PK11/PK123 (Priskalkyl/Kundavtal) Infört stöd för “låsta” mallavtal för alla användare utom de med lager blank/alla lager. Användare styrd till enskilt lager har ej behörighet att editera kundavtalskombination som är upplagd med “mallkoppling”. Vid registrering av mallavtal kan valfritt namn på mall anges. Vid försök till editering av enskild lageranvändare visas varningstext och mallnamn höger i bild och editering kan ej genomföras. Funktionen styrs via ny systemparameter i SY468 (Prisavtal) (5.45.0)
SY468 (Prisavtal) Ny systemparameter för begränsning av editering av pris- och kundavtal i PK11 och PK123/LA1243.
Mallfält används för att styra förändringar. J/N
USQL: Nytt värde i PRISMATRIS, PRISKODSMATRIS: Ny kolumn MALL.
IFX-13763 PK11 (Underhåll av prismatris) Justering funktionalitet efter felmeddelande “Prirab – tryck ENTER” vid filslut efter bläddring. (5.45.1)

Lager

Inköpsorder – IO

IFX-13427 IO1/5 (Inköpsorder/Inleverans) Infört stöd för spärr av registrering inköpsorder eller genomföra inleverans på artiklar med artikeltyp D – Diverseartikel (5.45.0)

Lager – LA

IFX-13456 LA241/LA243 (Lageröverföringar) Komplettering med nytt fält i register LAGITR (Varor i transit) för utökad spårbarhet vid överföringar mellan lager. Uppföljningen sker via tabell LAGERTRANSAKTIONER i USQL och fälten för att följa flödet är Lager TF = Lager Till/Från där LA241/LA243 skriver till/från vilket Lager som transaktionen avser och Lager SF = Lager Slut/från där LA241/243 skriver slutgiltigt lager (Förutsätter att transitlager används enl systemparameter SY463) eller i samband med inleveransen på mottagande Lager varifrån varan kommer.
USQL: Nya fält i tabell LAGERTRANSAKTIONER: LAGER_TF & LAGER_SF (5.45.0)
IFX-13454 LA91 (Visa artikel) Kompletterat visning via F10 -> Inleveranser, med faktiskt pris vid enskild inleverans. (5.45.0)
IFX-13425 LA241 (Överföring mellan lager) Infört och kompletterat med stöd/krav för dold säljarkod vid transaktion när funktionen för dold säljarkod är aktiverad via systemparameter i SY441, Sid 3, Rad 8. (Skall kod för säljare användas?) (5.45.0)
IFX-13341 LA1262 (Nummerbyte) LA11 (Fält “Alt.namn”) Vid nummerbyte skrevs tidigare Alt.namn som är Referens i USQL över med tilläggsartikel vilket inte gav full spårbarhet. Från resp Till artikelnummer skrivs nu i Referensfältet i Tabell LAGERTRANSAKTIONER och ger då full spårbarhet via USQL eller motsvarande. Transaktionstyp BA (Byte Artikelnummer) (5.45.0)
IFX-13693 LA341 (Framställning av beställningsförslag) Komplettering av urval/selektering med begrepp Huvudgrupp. Uppläggning av huvudgrupp sker i meny LA132 (Underhåll av huvudgrupper) och koppling mellan Huvudgrupp & Varugrupp anges i LA131 (Underhåll av varugrupper) Huvudgrupp används i regel som högre i hierarkin än varugrupp. (5.45.0)
IFX-12970 LA91 (Visa artikel) Infört stöd för valbar visning av senaste inleveransdatum i LA91 via ny systemparameter i SY4172. (5.45.0)
IFX-12909 LA1262 (Artikelnummerbyte via fil) Programkörning optimerad med modifierad logik där underlaget laddas till en tabell, och sedan bearbetas alla artiklar i en och samma genomläsning av respektive register. Detta för att korta körtid och även ytterligare säkerställa funktionalitet. (5.45.0)
IFX-13433 LA51 (Utskrift av underlag plocklistor) IWA-HPl (Webbaserad plocklista) Justering av funktionalitet så att underlag ej skapas då inga leveransklara rader finns. (5.45.0)
IFX-13453 LA271 (Expediering av artiklar och order) IWA-HPL (Webbaserad plocklista) Anpassad logik för underlag till plocklista webb så att både webb och utskriftsbaserade plocklistor agerar analogt. (5.45.0)
IFX-13646 LA69 (Utläsning saldomaster) Komplettering av utläsningen med Lagerplats/Artikel från register LAGLAG. Stöd för blankt värde i fil. Position 7 i filen och fält namn ALG-PLALTS (5.45.0)

Redovisning

Bokföring – BO

IFX-13394 BO36 (Inläsning av extern bokföringsfil) Justerat funktionalitet för inläsning av extern bokföringsfil typ lönefil så att automatkontering sker enligt styrning/urval. (5.45.0)
IFX-13149 BO4 (Bokföring av verifikationer) Stöd infört för visning och utskrift av ursprungligt verifikationsnummer vid tillfälliga periodiseringar. Visas på på skärm och utskrift av BO81 och på utskrift av verifikationen. (5.45.0)
IFX-12505 BO4 (Bokföring av verifikationer / LR21 (Registrering av leverantörsfakturor) Ny funktion med stöd för automatkontering vid periodisering. Även infört stöd för motsvarande periodisering i Bokslutsföretaget. Periodiseringar följer då med vid körning av BO183 (Inläsning av värden från bokslutsföretag) (5.45.0)
IFX-13851 BO183 (Inläsning av värden från bokslutsföretag) Justering av feltext när periodisering saknas. (5.45.2)>

Kundreskontra – KR

IFX-13431 KR (Kundreskontra) KT (Kassaterminal)/KO (Kundorder) FA (Fakturering) NYHET! Infört stöd för begränsning av max tillåtna kreditdagar via systemparameter i SY441.
SY441 (Kundreskontra) Infört ny parameter för max antal dagar i godkänd kredittid. Sid 3, Rad 14. “Max antal dagar för godkänd kredittid”
Blankt ger 999 dagar. (5.45.0)
IFX-13435 KR11 (Kundregister) SY53 (Nummerserie) SY416 (Lager/Kostnadsställe) Justering så att när man aktiverat “nästa lediga kundnr” i kombination med modul CK (Butik/Lager) tolkas detta korrekt om nollutfyllnad finns i inledande kundnummer. (5.45.0)
IFX-12752 KR43 (Framställning av påminnelser) Infört stöd för att fakturakopia på berörda fakturor skickas med vid påminnelserna. OBS – avser PDF-sändning.
1) Kunden behöver ha påminnelsekod motsv pdf i KR11/SY494. 2) Kunden behöver ha en påminnelsemottagare registrerad i MR21.
SY441 (Kundreskontra) Ny systemparameter “Ska fakturakopia bifogas påminnelser (J/N)” (5.45.0)
IFX-13562 KR43 (Framställning av påminnelser) Ny funktion med stöd för unika texter på system- och användarnivå vid sändning av påminnelser via e-post vilket skrivs i rubrikraden. Parameter och textval styrs i SY497 (Kommunikation SMS/Epost) alternativt SY31 (Underhåll av användare)
SY31 (Underhåll av användare) Ny funktion för rubriktext på e-postmeddelande vid sändning av Påminnelser. Nytt val på sida 3 i SY31 där text upplagd i TX1 kan kopplas till viss användare.
SY497 (Kommunikation SMS/Epost) Ny funktion för rubriktext på e-postmeddelande vid sändning av Påminnelser. Nya fält i SY497 som exponeras efter genomgång av fälten för “Formulärfil” där samtliga formulärval visas under rubrik “”Fast text från textreg” (5.45.0)
IFX-13553 KR1962/3 (Inläsning av kundinformation via fil) Komplettering med fält Säljare. (5.44.1)
IFX-13661 KR135 (Underhåll av kundinformation ) Infört ny import- och exportfunktion för uppgifter till innehåll i kundinformation. (5.45.0)

Leverantörsreskontra – LR

IFX-13678 LR197 (Inläsning av leverantörsuppgifter via fil) Kompletterat med fältet “Fri leveransmånad” i filspecifikation. (5.45.0)
IFX-13615 LR197 (Inläsning av nya/ändrade leverantörer) Komplettering av fil och filspecifikation för inläsning till fält “Kod” för möjlighet att ex spärra leverantör via fil. Kontakta support för filspecifikation (5.45.0)
IFX-12989 LR32 (Leverantörsbetalningar) Vidareutvecklat stöd för och kring betalningar via fil och bokningar för leverantörsbetalningar över bokslutsåret. Se hanteringstips för utökad information. (5.45.0)

Övrigt

Systemparametrar – SY

IFX-13164 SY957 (Visa systemlogg) Ny funktion och menypunkt för spårbarhet på ändringsdatum. Funktionen aktiveras via SY412 (Grunduppgifter för skärmbilder och utskrifter) Sid 6, Rad 6 “Loggning av ändringar i strategiska register”. Menyn medger ett stort urval av selektioner på bl.a Datum, Program, Användare, Initialer etc. Utfallet kan både visas detaljerat och i sammandrag. Varje post visas med kod W = Write (Nyupplagd ) och RW = Rwrite (Ändrad) och information för: LÖPNUMMER, TYP, KOD, PROGRAM, DATUM, REG, ANV, TID, STAT, FSTAT, STATUSTEXT och POSTDATA. Loggen kan raderas i SY71. USQL-tabell för logg SYSTRA. SY957 i kombination med SY951 (Frågor på programkörning) ger utförlig bild av ändringar.
Ny systemparameter, SY412 (Loggning av ändringar i strategiska register ) sid 6, Rad 6 “Loggning av ändringar i strategiska register J/N” (5.45.0)
IFX-12983 SY951 (Frågor på programkörning) För KR11/LR11/LA11/LA141/PK11 har vi vidareutvecklat loggning för mera fullständig och detaljerad loggning över vem som ändrat vad och när i berörda registreringsmenyer. Bl.a för utvecklat stöd mot penningtvättslagen. (5.45.0)
IFX-12765 KR11 (Underhåll kunder)/LR11 (Underhåll leverantör) Infört stöd för automatisk borttagning i flera bolag vid underhåll av kunder och leverantörer. Förutsätter korrekta parametrar i SY4195 (Underhåll av företagstabell), SY441 (Kundreskontra) sid 3, rad 6 & SY461 (Leverantörsreskontra) sid 2 rad 7. (5.45.0)

Integration

IFX-13726 ILF (Inläsning leverantörsfakturor) Integration Medius Flow. Komplettering med Kst (Kostnadsställe) i samband med preliminärbokningar (5.45.0)
IFX-13716 IL15 (Export av inleveransrader) Komplettering med parameter för att styra export av tidigaste inköpsorder för att begränsa omfattning i underlag. (5.45.0)

Integration – WebCRM

IFX-13579 WebCRM (Integration webbaserat CRM) Komplettering av innehåll export kunduppgifter med fälten Valfritt 1 & 2 (5.45.0)
IFX-13746 WebCRM (Integration webbaserat CRM) Justering av felaktigt nyupplägg av kund när Webcrm inte svarar korrekt mot INFOFLEX. (5.45.2)
IFX-13752 WebCRM (Integration webbaserat CRM) Komplettering för export av fälten Valfritt 1 & 2 i KR11 (Underhåll kunder) för valfri användning ex värde för kreditvärdering eller försäkringsinfo. (5.45.2)

IWA

IFX-13697 IWA-VEN (E-handelsintegration Vendre) Vid inläsning av kundorder agerar nu IFX-motor korrekt avseende avslut av kundens xref vid mera än 10 tkn (5.45.0)
IFX-13621 IWA-VEN (Integration e-handel Vendre) kompletterande logik version 1.1 för selektering av artiklar mot specifik kund i prisfil (3.16.0)
IFX-13859 IWA-ILF (Integration fakturaskanning) Justerat så att signatur/initialer registreras korrekt vid matchning/inläsning av lev.fakturor (5.45.2)
IFX-13874 IWA-ILF (Integration fakturaskanning) Vid fakturamatchning/avstämning av orderrad med rabatt sker nu korrekt utfall av matchning och prisdifferens mot IO5 (Inleverans) (5.45.2)
IFX-13900 IWA-ILF (Integration Fakturaskanning) Justering så att dellevererad Inköpsorder och Faktura ger korrekt snittpris och prisdifferens. (5.45.2)
IFX-12380 SYSTEM/KOMMUNIKATION (Spegling IFX-databas mot extern databas) infört tightare integration mellan IFX-databas och IWA-databas (mysql) för att eliminera tidigare eftersläpningar i uppdateringar. Justeringen genomförd med program SYDO som då triggar en uppdatering av extern databas (t.ex Mysql) varje gång den anropas i IFX. (5.45.0)

Autokatalogkoppling – UEH

IFX-13437 UEH (UtökadEHandel) KT1 (Kassaterminal) Infört stöd för hantering av gränsunderskriden eller negativ marginal vid orderregistrering i UEH/ÅFW.
SY416 (Underhåll av samband lager/kostnadsställe) Ny tvingande parameter för UEH installationer. I popup nytt fält “Artikel spärrad vid angiven marginal” sätts önskad marginal. Om inaktivering önskas sätts spärrvärde/marginal till -99. Noll (0) ger tillåtet inköpspris (5.45.0)
IFX-13843 UEH (Utökad EHandel) Justering av funktionalitet för Utskrift av plocklista vid KO1-anrop avseende leveransdatum efter dagens datum. (5.45.2)